0

Terms and conditions

Vastgesteld door Dhondt Optiek BV – BE0880.687.843 – F. Rooseveltplein 23, 9600 Ronse. Heb je vragen op opmerking, gelieve dan contact op te nemen met maxim@optiekdhondt.be

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de consument (hierna: “Consument”) en Optiek Dhondt worden gesloten.
1.2 Onder Optiek Dhondt wordt verstaan alle filialen, vestigingen of de webwinkel van Dhondt Optiek BV.
1.3 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval
onverkort van kracht.
1.4 Optiek Dhondt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief alle taksen.
2.2 Als prijs voor het te leveren goed geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.
2.3 Optiek Dhondt behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen als één of meerdere van de kostprijsfactoren (zoals de loonkosten, de prijzen van grondstoffen en van energie) verhogen na de ondertekening van de overeenkomst zonder dat Optiek Dhondt daar enige invloed op heeft, of als de overheidsheffingen (bv. de BTW) zouden stijgen.

3. Offertes
3.1 De artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten in fysieke filialen van Optiek Dhondt.
3.2 Optiek Dhondt kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de goederen en/of diensten die de Consument voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door Optiek Dhondt aan de Consument te leveren goederen of diensten, alsmede een termijn waarbinnen deze goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Onder goederen of diensten wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de uitoefening van het opticiensbedrijf, de optometrie en het opmeten en vervaardigen van contactlenzen. Indien dat naar
het oordeel van Optiek Dhondt noodzakelijk is, zal in de offerte tevens een bril- of lensadvies worden opgenomen.
3.3 De offerte wordt de Consument ter hand gesteld en geldt bij acceptatie door de Consument als overeenkomst tussen Optiek Dhondt en de Consument.
3.4 Alle offertes van Optiek Dhondt zijn gedurende veertien kalenderdagen voor Optiek Dhondt onherroepelijk en zijn voor de Consument vrijblijvend. De offerte dient uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen daarvan door de Consument voor akkoord te worden ondertekend en door Optiek Dhondt te zijn ontvangen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de offerte van rechtswege komt te vervallen.

4. Levertijd
4.1 Optiek Dhondt zal bij het afgeven van de offerte, of, zo daarvan geen sprake is bij het sluiten van een overeenkomst een termijn opgeven waarbinnen de door Optiek Dhondt te leveren goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Optiek Dhondt zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de Consument binnen deze termijn na te komen.
4.2 Indien een goed of dienst niet binnen de in het vorige lid bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat Optiek Dhondt krachtens schriftelijke (door een aangetekend schrijven aan Optiek Dhondt, att Van den Abeele Maxim, F. Rooseveltplein 23, 9600 Ronse)of elektronische (door een e-mail aan maxim@optiekdhondt.be) ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen 14 dagen na te komen. In die ingebrekestelling dient de Consument ten minste het nummer van de offerte of van de overeenkomst op te geven, alsmede zijn of haar adres.

5. Betaling
5.1 De Consument zal het aan Optiek Dhondt verschuldigde bedrag direct bij aflevering van goederen en/of na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan Optiek Dhondt voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
5.2 Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is Optiek Dhondt bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om de wettelijke intrest over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.
5.3 Optiek Dhondt is te allen tijde gerechtigd van de Consument een voorschot ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.

6. Annulering
6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan Optiek Dhondt een schadevergoeding van 25% van de verkoopprijs te betalen.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Optiek Dhondt behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn betaald.

8. Webwinkel
8.1 Indien de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van Optiek Dhondt, treft Optiek Dhondt voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website.
8.2 Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.
8.3 Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt Optiek Dhondt bij de eerst volgende mogelijkheid langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
8.4 Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tussen het moment van bestelling en levering.
8.5 Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 dagen. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument.
8.6 De herroepingstermijn begint te lopen voor verkoopsovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het product.
8.7 De consument informeert Optiek Dhondt om de verkoopsovereenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt per email of per post.
8.8 Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Optiek Dhondt retourneren, conform de instructies op de website.
8.9 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:
• die door Optiek Dhondt tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
Hieronder wordt mede begrepen een bril met op de sterkte van de consument geslepen glazen.
8.10 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.8.11 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Optiek Dhondt dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Optiek Dhondt behoudt evenwel het recht om te wachten met de terugbetaling totdat Optiek Dhondt alle producten heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. In het geval van betaling per credit card zal de terugbetaling geschieden door intrekken van de vordering op de credit card.
8.12 De consument is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door Optiek Dhondt.
8.13 Kosten die voortvloeien uit het verkeerd invoeren van het recept of door een foutief recept zijn voor de consument en niet voor Optiek Dhondt.
8.14 Producten dat ‘niet in stock’ gemarkeerd zijn op de webshop, zijn pas op een termijn van 3 tot 5 weken leverbaar.

9. Wet Bescherming Persoonsgegevens
9.1 Optiek Dhondt, met zetel te F. Rooseveltplein 23, zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Optiek Dhondt kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Behalve voor de gegevens betreffende de oogsterkte, is het doel eveneens om de Consument te informeren over relevante producten en diensten van Optiek Dhondt en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma. De Consument geeft door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden zijn/haar uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken op de wijze zoals hierboven uiteengezet.
9.2 Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Optiek Dhondt, kan de Consument dit schriftelijk (op boven vermeld adres, ter attentie van Van den Abeele Maxim) of elektronisch (door een e-mail aan maxim@optiekdhondt.be) aan Optiek Dhondt laten weten. Dit verzet is kosteloos.
9.3 De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Optiek Dhondt te richten. Optiek Dhondt zal de Consument, dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij Optiek Dhondt aanwezige persoonsgegevens. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Optiek Dhondt te melden op de adressen die hierboven reeds werden meegedeeld.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Optiek Dhondt zal haar verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.
10.2 De Consument erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Consument aan Optiek Dhondt worden verstrekt. De
Consument verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde Optiek Dhondt in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. Optiek Dhondt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Consument heeft nagelaten alle relevante informatie aan Optiek Dhondt te verstrekken.
10.3 Optiek Dhondt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de Consument zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door Optiek Dhondt geleverde goederen.
10.4 Optiek Dhondt is niet verplicht om legitimatie te vragen bij het inleveren van vouchers, en zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die gevolg is van het feit dat een ander dan diegene aan wie de voucher is verstrekt, de voucher inwisselt.
10.5 De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van Optiek Dhondt voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

11. Garantie
11.1 Optiek Dhondt garandeert dat de geleverde goederen of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
11.2 Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen op sterkte geldt een all-in garantie van 2 jaar op productie- en materiaalfouten. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van de kassabon de Consument aanspraak kan maken op deze garantiebepaling..
11.3 Optiek Dhondt geeft twee maanden gewenningsgarantie op multifocale glazen en één maand gewenningsgarantie op contactlenzen die gekocht werden in België. Op basis van deze gewenningsgarantie kan de Consument de multifocale glazen en contactlenzen, mits onbeschadigd, gedurende een periode van twee respectievelijk één maand(en) na aflevering omruilen voor een ander type glas of lens, zonder dat de Consument aanspraak kan maken op enige restitutie van de koopsom.
11.4 Het bovenstaande doet in generlei mate afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de bepalingen met betrekking tot verkopen aan consumenten zoals voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek

12. Klachten
12.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van Optiek Dhondt dienen uiterlijk binnen 2 maanden nadat de Consument het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk of elektronisch bij Optiek Dhondt te worden ingediend.
12.2 Optiek Dhondt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in het
vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.
12.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Optiek Dhondt verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. Optiek Dhondt zal zich steeds voldoende inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

13. Overige bepalingen
13.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Optiek Dhondt gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
13.2 Geschillen kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat (moet worden) wordt uitgevoerd.
13.3 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.

14. Oogmetingen
Een oogmeting is enkel betalend (€25) indien je de correctiegegevens wil meenemen zonder onmiddellijke aankoop van een bril, optische glazen of lenzen. Indien je de gegevens wil meenemen, zonder aankoop, krijg je een waardebon t.w.v. €25 na de betaling. Deze korting is geldig op een bril, optische glazen of lenzen. Cumuleerbaar met andere acties. De bon is persoonlijk op naam, niet overdraagbaar. 1 maand geldig in alle Optiek Dhondt winkels in België.